Oферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит за 2022 г.

„НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД (НИИС), гр. София набира оферти от регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2022 г.

Обект на одита:
Годишен финансов отчет на НИИС, за 2022 година. Дружеството изготвя финансовия си отчет в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти. Информация за дружеството: Балансова стойност на имуществото, подлежащо на одитиране към 31.12.2021 г: 5 566 хил. лв. /сума на активите на баланса плюс приходите – без оборотни данъци/ Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Националните счетоводни стандарти. Избраното одиторско дружество ще сключи договор с „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет на дружеството за отчетната 2022 г.

Изисквания за допускане:
Участникът в процедурата следва да отговаря на следните условия:

 1. Да бъде регистриран одитор, по смисъла на § 1 т. 36 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов;
 2. Да е извършвал независим финансов одит на дружества и/или групи, покриващи кумулативно следните критерии:
  1. с персонал над 100 човека;
  2. със сума на актива по-голяма от 20 млн. лв.;
  3. с нетни приходи от продажби на годишна база по-големи от 20 млн. лв;
 3. Следва да няма неуредени договорни отношения с НИИС ЕООД, както и некоректно изпълнение на такива, включително забавено изпълнение;
 4. Да съобрази в офертата изпълнението на следните изисквания към дъщерните дружества от групата на „Държавната консолидационна компания“ ЕАД, които ще бъдат включени в договора за одит:
  1. предоставяне на заверен годишен финансов отчет за 2022 г. и отчетен консолидационен пакет към Груповия одитор в срок до 24 март 2023 г.;
  2. спазвана инструкциите за одита, включително да изпълнява конкретни одит процедури, които Груповия одитор изисква.
  3. представяне на изискваната информация, включително и относно спазване на етични изисквания и цялата необходима работна документация в сроковете, поставени от Груповия одитор във връзка с отговорностите му.

Съдържание и подаване на офертите:

Офертите трябва да съдържат:

 1. Цена на одита без включен ДДС за индивидуалния годишен финансов отчет на НИИС ЕООД;
 2. Общ брой работни часове за проверка и заверка;
 3. Общ брой работни часове за текущи консултации, включително в сферата на вътрешния одит;
 4. Документи, удостоверяващи изпълнението на посочените по-горе изисквания.

Офертите, заедно с документите, удостоверяващи съответствието с посочените по-горе изисквания към участниците, следва да се представят в запечатан непрозрачен плик всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ” ЕООД, на адрес: гр. София – 1606, район Красно село, ул. „20-ти април” № 13. Оферти се приемат най-късно до 16.00 ч. на 08.11.2022 г. За допълнителна информация, в срока за подаване на оферти, тел.: 02/818 49 81.

Дата на публикуване: